Programma

workshop Kasmoni - aankondiging

Workshop

Als we niet meer geloven in het economische bouwwerk van banken en bonussen, wat voor alternatieven hebben we dan? Nieuwe initiatieven zien het licht en bestaande informele systemen komen in de schijnwerpers. Kasmoni is zo'n bestaand informeel spaar- en kredietsysteem met vrouwen als kashouders. Het ontstond onder de slaven in Suriname om te kunnen overleven in een uiterst schamel bestaan. Surinamers brachten het mee naar Nederland en gebruikten het om in de nieuwe omgeving hogerop te komen. En het wordt nog steeds gebruikt, voor materiële zaken, maar ook om je te kunnen ontplooien.

In de eerste helft van de workshop ligt de nadruk op informatieverstrekking. Wat is kasmoni? Onder welke voorwaarden werkt zo'n alternatief systeem? Welke rol speelt de kasvrouw? Het tweede deel van de workshop bestaat uit een kasmoni-rollenspel waaraan 10-12 deelnemers meedoen, terwijl de anderen analyseren wat er gebeurt.

Aspha Bijnaar

is sociologe. Ze is in 2002 gepromoveerd op het proefschrift "Kasmoni, spaarzame levensgenieters in Suriname en Nederland". Ze werkt als projectmanager bij NiNsee, het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis.

Meer info

Kasmoni (wikipedia)
Aspha Bijnaar bij NiNsee

lezing en napraten Anneleen Decoene

Feministische theologie passé?!

Is feminisme en ook feministiche theologie een gepasseerd station in de wereld van vandaag waarin het normaal is dat vrouwen doorleren en carrière maken? Is het een achterhaalde hobby van mannenhaters die geen respect hebben voor traditionele waarden? En wat zou het met duurzame economie te maken kunnen hebben? Of met de vraag

Hoe moet je leven in een maatschappij waarin er, in de woorden van Margaret Thatcher, geen alternatief is?

 

In zo’n maatschappij, zegt Anneleen Decoene, heb ik feministische theologie broodnodig. Ik vind in feministische theologie de moed om te leren leven voorbij de onverschilligheid, ik vind er de kracht om niet toe te geven aan de moedeloosheid. Ik pleit voor een feministisch perspectief dat bevrijding niet definieert als gelijkheid verwerven met de heersende klasse, maar dat het maatschappelijke kader waarin mannen en vrouwen zich bewegen in vraag durft te stellen.

Anneleen Decoene

studeerde sociologie en theologie. Ze voltooide onlangs een doctoraatsonderzoek op het knooppunt van feminisme, antiracisme en religie.

Anneleen werkt bij Motief in Antwerpen. (De volgende informatie is overgenomen van de website van Motief.) Motief ontwikkelt en organiseert vorming(sproducten) op het snijpunt van geloof / levensbeschouwing en samenleving. Anneleen verricht er onderzoek omtrent deelthema’s die tot het Motief-specialisme behoren, met als doel hierrond vormingsprojecten op te zetten, educatief materiaal en publicaties uit te werken en de visieontwikkeling binnen Motief te blijven voeden. In het Tijdschrift voor Welzijnswerk verscheen in mei 2013 een artikel over haar onderzoek: "Buren zoals we ze (niet) kennen. Armoedeonderzoek van vzw Motief zoomt in op moslims en niet-moslims onderaan de maatschappelijke ladder."

Meer info

Motief
Publicaties
Zie ook de achtergrondinfo

workshop Ruth - aankondiging

Meneer de Weldoener:

macht, afhankelijkheid en duurzaamheid in het boek Ruth

Het bijbelboek Ruth is niet voor niets het boek dat hoort bij Shavu’oth, het joodse feest dat van oudsher het oogstfeest was. En met die oogst komt de vraag naar de economische verdeling daarvan. Economisch in de zin van goed beheer van de (wereld)huishouding die zorgt voor allen die ertoe behoren en schaarse goederen eerlijk verdeelt. In het boek Ruth liggen de schaarse goederen letterlijk voor het oprapen. En er gaat geen korenaar verloren. Duurzaam dus, en iedereen heeft toegang tot de oogst. Maar is er werkelijk sprake van (sociale) duurzaamheid?

We gaan het boek Ruth kritisch lezen met oog voor de machtsverhoudingen en het element van duurzaamheid in het verhaal.

Janneke Stegeman

is op dinsdag 14 januari 2014 gepromoveerd op haar proefschrift Decolonizing Jeremiah: Narratives, Conflict and Identity in Religious Tradition. Ze analyseert daarin onder andere de Palestijns-Christelijke en Israëlisch-Joodse interpretaties van Jeremia 32. Die tekst over God, land en volk wordt binnen het Zionisme gebruikt om het Joodse recht op land te funderen. Janneke beschouwt Jeremia 32 als gelaagde tekst waarin verschillende stemmen aan het woord komen en elkaar bestrijden. Ze beargumenteert dat juist zo'n tekst een zinnig gesprek op gang kan brengen over verschillende interpretaties en over de vraag wie er wel en niet bij ‘ons’ horen. De promotieplechtigheid wordt voorafgegaan door het minisymposium ‘Warning: this text may cause serious harm’ Exegetes and their responsibility.

Meer info

Promotie
Blog Janneke in Jeruzalem

filmworkshop - aankondiging

Workshop

Film: Rafea: Solar mama (2012, Mona Eldaief & Jehane Noujaim)

Rafea is Bedoeïne en woont met haar man en hun haar vier kinderen in een tent in Jordanië. Dan wordt ze geselecteerd om in India opgeleid te worden tot technicus op het gebied van zonne-energie. Samen met een groep eveneens onopgeleide, vaak ongeletterde vrouwen uit arme gemeenschappen van over de hele wereld begint zij aan een zesmaandse cursus die haar leven zal veranderen.

In deze workshop gaan we op zoek naar wat wij kunnen leren van het voorbeeld van Rafea en het Barefoot College, waar zij wordt opgeleid tot zonne-energie-technicus. Bunker Roy, oprichter, zegt:

Een les die we hebben geleerd: mannen zijn niet te trainen. Onze oplossing? We trainen oma’s.

Zijn vrouwen in rurale gemeenschappen een garantie voor duurzaamheid? Wat zijn parallellen met de situatie in Nederland? En wat is de rol van mannen hierin? Hierover zullen we spreken aan de hand van deze film.

Suzan Doodeman

is werkzaam als algemeen geestelijk verzorger en is partner bij Van Nes & Co, Religie en zingeving in het publieke domein. Ze heeft een MA Research in Religion & Theology.

Meer info

VPRO over Solar Mama
Trailer

excursie en interview - aankondiging

Interview met Monika Milz, voorziter van de Green Deal Board

De Synodedag over duurzame economie wordt - zeer toepasselijk - gehouden in de Thomaskerk, aan de rand van de Zuidas, het hart van het grootste zakencentrum van Nederland. Monika Milz, kerkganger bij de Thomaskerk, was commissaris bij SNS Reaal en voormalig directeur communicatie Rabobank Groep. Ze is zeer bewust overgeschakeld van de Zuidas naar de non-profit wereld.

Naast andere toezichtfuncties is Monika Milz nu voorzitter van de Green Deal Board, een initiatief van 3 partijen: ondernemersclubs, milieuorganisaties en ministeries. Van zichzelf zegt ze: "Ik heb op mijn eigen wijze veel met groen & groei en kan dilemma's vanuit heel verschillende invalshoeken benaderen. Juist als je zo veel verschillende invalshoeken hebt is een 'ijkpunt' waardevol. Voor velen is dat hun mens en maatschappijbeeld."

Jessa van der Vaart leidt de excursie naar de Zuidas waar Monika Milz geïnterviewd zal worden, waarna de deelneemsters gelegenheid krijgen met haar in gesprek te gaan.

(Naar een goede locatie voor het interview wordt nog gezocht. Bij slecht weer vindt het interview in de Thomaskerk plaats.)

Jessa van der Vaart

is als predikant verbonden aan Vrijburg, een kerkelijke gemeente van Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten in Amsterdam.

Ze is betrokken bij De Nieuwe Bijbelschool waar "de urgente vragen van vandaag worden betrokken op een opnieuw leren lezen van de oerteksten van Tenach en Evangelie. Een plaats om met elkaar weer opnieuw de bijbelse woordwereld te ontdekken in de verwachting dat het in die bijbelse verhalen nog wel eens over onze vragen zou kunnen gaan."

Meer info

Jessa van der Vaart
De Nieuwe Bijbelschool
Green Deal

workshop basisinkomen - aankondiging

Basisinkomen voor iedereen – zonder voorwaarden vooraf!!

Over een paar jaar zal er in Zwitserland een referendum worden gehouden over de invoering van een basisinkomen voor iedereen zonder voorwaarden vooraf.  100.000 Zwitsers hebben daar in  een petitie om gevraagd. Ook in Duitsland is er een levendige discussie over dit idee: een basisinkomen voor iedereen zonder voorwaarden vooraf.  Feministische economen, ethicae en theologen roeren zich nadrukkelijk in de discussie rondom dit voorstel. Zij zien dit als een zeer goede optie om te komen tot een andere economische ordening, waarin ‘allen zorgen voor wie hulp behoeven en ’t brood verdienen met x aantal uren werk’.

In Nederland is het echter stil.

In deze workshop wordt deze stilte doorbroken. Na een presentatie over het concept ‘een basisinkomen voor iedereen zonder voorwaarden vooraf’ zullen we aan de hand van stellingen verder doorpraten. Ten slotte bekijken we of en hoe we in Nederland de discussie over dit onderwerp kunnen openen.

Anne-Claire Mulder

is universitair docent Vrouwen- en Genderstudies Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen.

Zij heeft onderzoek gedaan naar de kracht en zwakten van het netwerkmodel van de Oecumenische Vrouwenbeweging voor het veranderen van kerken.

Meer info

Basisinkomen (wikipedia)
Argumenten basisinkomen
Anne-Claire Mulder

songtekst schrijven - aankondiging

Workshop

Muziek is de ultieme communicatie van hart tot hart. In de workshop gaan we muziek luisteren, schrijven en meerstemmig zingen.
Zo komt via muziek het thema duurzame economie tot leven en spreekt het tot het hart.

Lydia van Maurik

Lydia van Maurik (34 jaar) is muzikant en componist. Ze heeft 12 albums gemaakt en opgetreden in heel Europa met 'Brown feather sparrow', 'This beautiful mess' en momenteel 'Eins Zwei Orchestra'. Binnen de kerkmuziek heeft ze een serie kerstalbums gemaakt met How to throw a christmas party, geschreven en gezongen voor Psalmen voor Nu en voor Schrijvers voor gerechtigheid.

Ze woont in een woongroep met twee gezinnen, samen met mensen zonder verblijfsvergunning. Ze doet een opleiding tot biologische boer, want: "Uiteindelijk wil ik boeren, samenwonen en muziek samen brengen in een 'modern klooster'."

Meer info

Schrijvers voor gerechtigheid
Lydia van Maurik (wikipedia)

workshop geloof en duurzaamheid - aankondiging

Meditatief-creatieve workshop geloof en duurzaamheid

Wat heeft mijn persoonlijk geloof te maken met mijn visie op duurzaamheid en wat heeft dit voor implicaties in mijn leven? Met deze vraag gaan we aan de slag in deze workshop. We gaan bij ons zelf te rade en proberen dit op creatieve wijze voor onszelf vorm te geven. En hopelijk zet dat ons weer aan tot verdere actie in ons leven.

Jutta Eilander-van Maaren

Jutta Eilander (33) is werkzaam als jongerenpastor in de Oud-Katholieke Kerk Nederland. Ze werkt daar op landelijk, regionaal en parochieel niveau om het jongerenwerk te promoten, aan te sturen en waar nodig van nieuw elan te voorzien. Daarnaast is ze persoonlijk aanspreekpunt voor de jongeren en verantwoordelijk voor de jongerenwebsite en Facebookpagina.

Naast Theologie (MA) studeerde Jutta ook Sociaal Pedagogische Hulpverlening en was een aantal jaar werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Op dit moment studeert ze aan het Oud-Katholiek Seminarie.

Meer info

Website van de oud-katholieke jongeren
Jutta Eilander (interview)